/ / Астемир Апанасов - Размышление (Гупсысэ)

Астемир Апанасов - Размышление (Гупсысэ)

167
  • Формат: MP3
  • Жанр: Новинки
  • Длительность: 4:35
  • Размер: 10.6 MB
  • Качество: 320 kbps
  • Дата релиза: 17 февраль 2021
Скачать песню Астемир Апанасов - Размышление (Гупсысэ) в качестве 320 kbps и длительностью mp3 4:35 или слушать онлайн бесплатно
Слушать онлайн
Астемир Апанасов - Размышление (Гупсысэ)
Текст песни Астемир Апанасов - Размышление (Гупсысэ)
Пщыхьэщхьэпэм псыежэхым и жьгъыру макъ дахащэр
Сэ къысщохъу макъамэ дахэуэ,
Пщащэу сфIощI Iущащэу,
Дыгъэр хуэму йотIысэхри бгым доджэрэзэжыр,
Сфlощl щlэлэгъуэм къигъэзэжу.

О, си гъащIэ гъуэгури,
Уэ унэшэкъашэщ.
Зэм гуфIэгъуэ сошэри,
Зэм согъэгумащIэ.
ГъащIэм купщIэ иIэуэ сэ си гугъэр
Псом нэхъ лъапIэу лъагъуныгъэрщ.

Сыдэплъеймэ, жэщ вагъуэбэхэм срагъэгупсысыр
Ещхьщ ди гъащIэр пшахъуэ хьэдзэхэм,
Хэпхъау тенджызыпсым.
Мы дунейми дыщIытетми и жэуап сылъыхъуэу
Нэху согъэщыр сэ ди псыхъуэм.
Zamp3.net - Скачать песню в mp3